Kontakt

Adresa úradu:

Obecný úrad v Turni nad Bodvou
Moldavská cesta č. 419/49
044 02 Turňa nad Bodvou

Web:
www.turnanadbodvou.sk
E-mail:
turna@turnanadbodvou.sk

Tel. (ústredňa):

+421 55 466 21 01
Tel. (starosta):

+421 55 466 21 38

Napíšte nám

Dokumenty

Zverejnenie výrubov podľa §82 ods. 7 zákona o ochrane krajiny a prírody
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Oznámenie o začatí konania výrubu dreviny na parcele KN-C č. 5701/2 k.ú. Turňa nad Bodvou
Dokumenty súvisiace s "Rýchlostnou cestou - R2"
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Správa MŽP SR Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie
docx Oznámenie / Értesítés
pdf Oznam termínu verejného prerokovania / Nyilvános megtátgyalás időpontja
Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom
pdf Návrh záverečného účtu za rok 2015
pdf Návrh plnenia rozpočtu za rok 2015
pdf Návrh plnenia programového rozpočtu 2015
pdf Návrh plnenia programov rozpočtu - tabuľka 2015
Dokumenty súvisiace s PHaSR KSK
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Správa o hodnotení PHaSR KSK
Dokumenty RIUS Košického kraja na rok 2014-2020
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf List o správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu
pdf Záverečné stanovisko z posúdenia RIÚS KSK
Dokumenty súvisiace s POH Košického kraja
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Oznámenie o strategickom dokumente ,,Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“
ROZPOČET, PGR OBCE 2016 - 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Návrh rozpočtu obce na rioky 2016 - 2018
pdf Rozpočet 2016-2018 v ekonomickej klasifikácii
pdf Sumarizácia výdavkov rozpočtu 2016_2018
pdf PGR 2016-2018 výdavky
pdf PGR 2016-2018 príjmy
pdf Návrh úpravy rozpočtu - PGR obce Turňa nad Bodvou 2016/08
4. zmena rozpočtu r. 2015 - 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf 4. Úprava rozpočtu obce Turňa nad Bodvou
pdf 4. úprava rozpočtu - PGR výdavky
Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Návrh záverečného účtu obce Turňa nad Bodvou
pdf Vyhodnotenie plnenie rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2014
pdf Plnenie výdavkov PGR za rok 2014
NÁVRH ROZPOČTU OBCE na roky 2015 - 2017
pdf Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017
Vnútroorganizačné normy
pdf Štatút obce Turňa nad Bodvou
Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Záverečný účet obce Turňa nad Bodvopu za rok 2013
pdf Plnenie programového rozpočtu za rok 2013
pdf Monitoring výdavkov - rozpočet 2013
pdf Ekonomické ukazovateľe plnenia rozpočtu obce za rok 2013
Dokumenty VO Separácia a zhodnocovanie odpadov v Turni nad Bodvou
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné"
pdf Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá"
pdf Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné"
pdf Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá" - nákup kontajnerov
Návrh záverečného účtu obce za rok 2012 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Záverečný účet za rok 2012
pdf Plnenie programového rozpočtu 2012
Rozpočet obce Turňa nad Bodvou
Viacročný rozpočet obce Turňa nad Bodvou, Programový rozpočet obce Turňa nad Bodvou na roky 2013 - 2015, ďalej na roky 2014 - 2016, ďalej na roky 2015 - 2017
pdf Krycí list
pdf Preambula rozpočtu
pdf Príjmy a finančné operácie
pdf Výdavky
pdf Rekapitulácia príjmov a výdavkov
pdf Programový rozpočet
pdf Sumarizácia programového rozpočtu
pdf Návrh úpravy rozpočtu – krycí list
pdf Návrh úpravy rozpočtu – príjmy a finančné operácie
pdf Návrh úpravy rozpočtu – výdavky
pdf Návrh úpravy rozpočtu – rekapitulácia príjmov a výdavkov
pdf Návrh rozpočtu 2014 čelný list
pdf Návrh rozpočtu 2014 "Preambula"
pdf Návrh rozpočtu 2014 "Návrh príjmov"
pdf Návrh rozpočtu 2014 "Návrh výdavkov"
pdf Návrh rozpočtu 2014 "REKAPITULÁCIA"
pdf Krycí list rozp 2014-2016
pdf Preambula rozp. 2014-2016
pdf Príjmy a finančné operácie rozp. 2014-2016
pdf Výdavky rozp. 2014-2016
pdf Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozp. 2014-2016
pdf Programový rozpočet na roky 2014-2016
pdf Sumarizácia (správa výdavkov PGR)
pdf Návrh úpravy rozpočtu obce za rok 2014
pdf Návrh úpravy rozpočtu za rok 2014
pdf Návrh úpravy rozpočtu obce
pdf Sumarizácia výdavkov PGR 2015 - 2017
pdf Výdavky PGR 2015 - 2017
pdf Rozpočet obce 2015 - 2017
Dokumenty súvisiace s „Územným plánom obce Dvorníky-Včeláre
Zverejnenie dokumentov obcou Turňa n/B ako "dotknutej obce"
pdf Oznámenie o prerokovaní „Zadania pre Územný plán obce Dvorníky-Včeláre..."
pdf Oznam o zverejnení listu ObÚ ŽP KE-o a o strategickom dokumente
pdf List ObÚ ŽP KE-o ktorým zasiela oznámenie o strategickom dokumente
pdf Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Dvorníky - Včeláre“ v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších prepisov
Zoznam dlžníkov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zoznam dlžníkov na miestnom poplatku za komunálne odpady
OZNAMY
Verejnoprospešné a účelové oznamy
PDF Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
Sadzobník správnych poplatkov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Sadzobník správnych poplatkov 2016
Všeobecne záväzné nariadenia
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou
pdf Dodatok č. 1 k VZN č. 32/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady na území obce Turňa nad Bodvou (prijaté OZ dňa 14.12.2012 s účinnosťou od 01.01.2013)
pdf Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov v obci Turňa nad Bodvou
pdf Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou
pdf Návrh Dodatku č. 1/2013 k VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov
pdf VZN o nakladaní s odpadmi
pdf Dodatok 1/2013 k VZN o nakladaní s odpadmi
pdf VZN o vhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov ...
pdf Návrh VZN o verejnom pioriadku na území obce Turňa nad Bodvou
pdf VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Turňa n/B
doc VZN o určovaní názvu ulíc
doc VZN o súpisných a orientačných číslach
doc VZN o výške príspevku na stravovanie v MŠ
doc VZN o polatku za pobyt v MŠ
doc VZN o výške úhrady nákladov za popbyt v ŠKD
pdf Prevádzkový poriadok pohrebiska
doc VZN o určení školského obvodu
docx Návrh VZN o nakladaní s KO a s DSO
docx Návrh Dodatku k VZN o miestnych daniachza...
Zmluvy
Povinne zverejňované údaje podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
pdf 01 1 zmluva o nfp
pdf 01 2 priloha 2
pdf 01 3 priloha 3
pdf 02 zmluva
pdf 03 zmluva
pdf 04 zmluva
pdf 04 zmluva
PDF 05 zmluva
pdf 05 zmluva
pdf 06 zmluva
pdf 07 zmluva
Objednávky
Povinne zverejňované údaje podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
pdf 01 objednávka MŠ
pdf 02 objednavka MŠ
pdf 03 objednavka OcÚ
pdf 04 objednavka OcÚ
pdf 05 objednavka OcÚ
pdf 06 objednavka OcÚ
pdf 07 objednavka MŠ
pdf 08 objednavka MŠ
pdf 09 objednavka MŠ
pdf 10 objednavka MŠ
pdf Základná príprava členov obecnej hasičskej jednotky
Faktúry
Povinne zverejňované údaje podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
pdf 001 faktura
pdf 002 faktura
pdf 003 faktura
pdf 004 faktura
pdf 005 faktura
pdf 006 faktura
pdf 007 faktura
pdf 008 faktura
pdf 009 faktura
pdf 010 faktura
pdf 011 faktura
pdf 012 faktura
pdf 013 faktura
pdf 014 faktura
pdf 015 faktura
pdf 016 faktura
pdf 017 faktura
pdf 018 faktura
pdf 019 faktura
pdf 020 faktura
pdf 021 faktura
pdf 022 faktura
pdf 023 faktura
PDF 024 faktura
pdf 024 faktura
pdf 025 faktura
pdf 026 faktura
pdf 027 faktura
pdf 028 faktura
pdf 029 faktura
pdf 030 faktura
pdf 031 faktura
pdf 032 faktura
pdf 033 faktura
pdf 034 faktura
pdf 035 faktura
pdf 036 faktura
pdf 037 faktura
pdf 038 faktura
pdf 039 faktura
pdf 040 faktura
pdf 041 faktura
pdf 042 faktura
pdf 043 faktura
pdf 044 faktura
pdf 045 faktura
pdf 046 faktura
pdf 047 faktura
pdf 048 faktura
pdf 049 faktura
Verejné podujatia
-
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou
-
pdf Pozvánka ma 2. zasadnutie OZ
pdf Pozvánka na 3. zasadnutie OZ
pdf Pozvánka na 5. zasadnutie OZ
pdf pozvánka na 9. zasadnutie OZ
pdf Pozvánka na 22. zasdnutia OZ / Meghívó a 22.-ik testületi gyúlésre
Obchodná verejná súťaž
Sú zverejnené nové OVS
pdf Oznam o opakovanom predaji formou OVS, dom 99
pdf Podmienky opakovaného predaja formou OVS, dom 99
pdf Oznam o opakovanom predaji formou OVS, dom 169
pdf Podmienky opakovaného predaja formou OVS, dom 169
Kronika obce / A község krónikája
pdf Kronika obce 2007
pdf Kronika obce 2008
pdf Kronika obce 2009
pdf Kronika obce 2010
doc Torna község 2011. évi krónikája
docx Kronika obce 2011
pdf Kronika obce 2012
pdf Kronika obce 2013
pdf Kronika 2014
Životné prostredie
pdf Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015
KALENDÁR
September 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
meniny má: Móric
Anketa:

Počasie na Slovensku

Fotogaléria: